SİTE İÇİ ARAMA

Anonim ve Limited Şirketler ile Şirketler Topluluğu Denetçileri

Genel Bilgi:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararda belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir.

Denetime tabi şirketlerde denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir.

 • Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.
 • Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir.
  Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir.
 • Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.
  Denetçinin mahkemece azledilmesi ve/veya atanması hallerinde, mahkeme kararı da gösterilerek yeni seçilen denetçi ve/veya azil olgusu tescil edilir.
  Seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptali olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde;
  Denetçi
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu,
 • Limited şirketlerde müdürün,
 • Her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır.
  Denetçi fesih ihbarında bulunduğu takdirde,
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu,
 • Limited şirketlerde ise müdürler, mahkemece atama yapılana kadar görev yapmak üzere hemen geçici bir denetçi seçer ve bu hususu tescil ettirir.

Ana şirketin genel kurulunda topluluk denetçisi ayrıca seçilmemişse, ana şirketin denetçisi topluluk denetçisi olarak tescil edilir.
Tescil aşamasından, Türk Ticaret Kanunu’nun 400. maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı alınmaktadır.

Denetçi tescili için gerekli belgeler

 • Denetçi seçimine dair genel kurul kararının noter onaylı örneği veya mahkeme kararı (2 nüsha)
 • TTK m.400’de sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına dair denetçi beyanı

Geçici Denetçi tescili için gerekli belgeler

 • Geçici denetçi seçimine dair anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneği (2 nüsha)
 • TTK m.400’de sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına dair denetçi beyanı
WhatsApp Canlı Destek