HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

DIŞ TİCARET

İSTATİSTİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

DUYURULAR
7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

27.05.2017 tarihi ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda bir kanunlarda bir kanun hükümde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 7 'inci maddesi ile 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecilli amacıyla 48/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirilmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yılın içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlamsı amaçlanmıştır.

Kanun hükmüne göre; Hazine ve maliye bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamına giren, vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödemesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi 1 yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve maliye bakanlığınca 60 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

Ayrıca sigorta 7020 kanunun 16'ncı maddesi ile 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 88'inci maddesinin on altıncı fırkasına "CUMHURBAŞKANI KURUMUNUN 6183 sayılı kanuna göre takip edilen alacakları için anılan kanunun 48/a maddesini; en az 3 yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde verilmiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatma ve uygulama prim borçlularını belirlemeye yetkilidir" cümlesi eklenmiştir.

Söz konusu kanunun hükümlerine dayanılarak 24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı resmi gazete'de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 sayılı bakanlar kuru kararı ve 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı resmi gazete'de tahsilat tebliğ seri; A sıra NO:1’de değişiklik yapılması na dair tebliğ (seri: A sıra no: 10 ) ile 31/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı resmi gazetede uyumlu prim borçlarının 5510 sayılı kanunun 88'inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin 2018/11500 sayılı bakanlar kurulu kararı ve 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı resmi gazete'de sosyal güvenlik kurumu alacakların 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48/a maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yönetmelik yayımlanmıştır bilahare sosyal güvenlik kurumu başkanlığı sigorta primleri genel müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı genelgesinde 6183 sayılı kanunun 48/a maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemlerinin yerine getirilme usul ve esasları düzenlemiştir.

Belirtilen bu düzenlemelerle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi veya prim borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Düzenlemelerden yararlanacak borçlunun;

  1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve prim ödeme yükümlüsü olması, 
  1. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannameleri ile aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet belgelerini kanuni sürelerinde verilmiş olması, 

3.  Düzenleme kapsamına giren ve başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenmemiş olması şarttır. 

Yapılan düzenlemelerde 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borçlar 60 aya kadar aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak borçların taksitler halinde ödenmesinde yıllık %22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecektir. Borçluların 500.000'TL ye kadar r olan borçları için teminat aranmayacak, 500.000 TL'yi aşan borçlar için ise şan kısmının %25'i oranında teminat alınacaktır.

 

BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Sanal Fuar Kullanım Şartları
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Banka Hesap Numaralarımız
Kreatif Medya